Home / Njoftime / NJOFTIM PER REZULTATET E VERIFIKIMIT PËR NGRITJE NË DETYRË PER KATEGORITE E MESME DREJTUESE (DREJTOR DREJTORIE)

NJOFTIM PER REZULTATET E VERIFIKIMIT PËR NGRITJE NË DETYRË PER KATEGORITE E MESME DREJTUESE (DREJTOR DREJTORIE)

Në zbatim të nenit 26, pika 1, të ligjit Nr.152/2013 “Për statusin e nëpunësit Civil” I ndryshuar , si edhe të kreut III, të Vendimit nr.242 datë 18.03.2015 të Këshillit të Ministrave “ Për plotësimin e vendeve të lira në kategorinë e ulët dhe të mesme drejtuese” Njësia e Menaxhimit të Burimeve njerëzore në Bashkinë Berat në përfundim të verifikimit të kandidatëve për përmbushjen e kushtëve për ngritje në detyrë dhe kërkesave të veçanta të përcaktuara në shpalljen për konkurim , njofton se për pozicionin :

1(një) Drejtor në Drejtorine e Burimeve Njerëzore , Marrdhënieve me Publikun dhe Juridike , Kategoria e pagës II-b.

Nuk është paraqitur asnjë kandidat për të vazhduar fazën e dytë të vlerësimi për ngritje në detyrë .

Procedura mbyllet pa fitues.

NJËSIA E MENAXHIMIT TË BURIMEVE NJERËZORE