Home / Njoftime / NJOFTIM PER REZULTATET E VERIFIKIMIT PËR LEVIZJEN PARALELE PER KATEGORITE E ULËT DREJTUESE (PËRGJEGJËS SEKTORI)

NJOFTIM PER REZULTATET E VERIFIKIMIT PËR LEVIZJEN PARALELE PER KATEGORITE E ULËT DREJTUESE (PËRGJEGJËS SEKTORI)

NJOFTIM PER REZULTATET E VERIFIKIMIT PËR LEVIZJEN PARALELE PER KATEGORITE E ULËT DREJTUESE (PËRGJEGJËS SEKTORI)

Në zbatim të nenit 26, pika 1, të ligjit Nr.152/2013 “Për statusin e nëpunësit Civil” I ndryshuar , si edhe të kreut II, , të VKM nr.242 datë 18.03.2015 të Këshillit të Ministrave “ Për plotësimin e vendeve të lira në kategorinë e ulët dhe të mesme drejtuese” Njësia e Menaxhimit të Burimeve njerëzore në Bashkinë Berat në përfundim të verifikimit të kandidatëve për përmbushjen e kushtëve për lëvizjen paralele dhe kërkesave të veçanta të përcaktuara në shpalljen për konkurim , njofton se për pozicionin :
 1(një) Përgjegjës i Sektorit të Planifikim -Zhvillimit , në Drejtorinë e Planifikim dhe Zhvillimit të Territorit , Kategoria e pagës III-a/1.

 

Kandidati që plotëson kushtet dhe kërkesat e posaçme për të vazhduar fazën e dytë të vlerësimi për lëvizjen paralele është

Z.Elton Nino
Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet në datën 27.06.2017 , ora 14.00 në ambjentet e Bashkisë Berat .
NJËSIA E MENAXHIMIT TË BURIMEVE NJERËZORE