Home / Njoftime / NJOFTIM PER REZULTATET E VERIFIKIMIT PËR LEVIZJEN PARALELE PER KATEGORITE E MESME DREJTUESE (DREJTOR DREJTORIE)

NJOFTIM PER REZULTATET E VERIFIKIMIT PËR LEVIZJEN PARALELE PER KATEGORITE E MESME DREJTUESE (DREJTOR DREJTORIE)

NJOFTIM PER REZULTATET E VERIFIKIMIT  PËR LEVIZJEN PARALELE  PER KATEGORITE  E  MESME DREJTUESE (DREJTOR  DREJTORIE)

Në zbatim të nenit 26, pika 1, të ligjit Nr.152/2013  “Për statusin e nëpunësit civil”  I  ndryshuar , si edhe të kreut II,   , të  Vendimit  nr.242 datë 18.03.2015 të Këshillit të Ministrave “ Për plotësimin e vendeve të  lira në kategorinë e ulët dhe të mesme drejtuese” Njësia e Menaxhimit të Burimeve  Njerëzore  në  Bashkinë  Berat në përfundim të verifikimit    të kandidatëve për përmbushjen e kushtëve   për lëvizjen paralele  dhe kërkesave të veçanta  të përcaktuara në shpalljen për konkurim , njofton se për pozicionin   :

 

–          1(një) Drejtor në Drejtorinë e Planifikim Territorit  ,Investimeve dhe Kontrollit të Projekteve  , Kategoria e pagës II-b.

–          1(një)Drejtor në Drejtorinë e Koordinimit dhe Prokurimeve Publike,Kategoria e pagës II-b.

 

Nuk është  paraqitur asnjë  kandidat për të vazhduar fazën e dytë të vlerësimi për lëvizjen paralele .

 

NJËSIA  E MENAXHIMIT TË BURIMEVE   NJERËZORE