Home / Njoftime / NJOFTIM PER REZULTATET E VERIFIKIMIT PËR LEVIZJEN PARALELE PER KATEGORITE E MESME DREJTUESE (DREJTOR DREJTORIE )

NJOFTIM PER REZULTATET E VERIFIKIMIT PËR LEVIZJEN PARALELE PER KATEGORITE E MESME DREJTUESE (DREJTOR DREJTORIE )

NJOFTIM PER REZULTATET E VERIFIKIMIT PËR LEVIZJEN PARALELE PER KATEGORITE E MESME DREJTUESE
(DREJTOR DREJTORIE )

 

Në zbatim të nenit 26, pika 1, të ligjit Nr.152/2013 “Për statusin e nëpunësit Civil” I ndryshuar , si edhe të kreut II, të VKM nr.242 datë 18.03.2015 të Këshillit të Ministrave “ Për plotësimin e vendeve të lira në kategorinë e ulët dhe të mesme drejtuese” Njësia e Menaxhimit të Burimeve njerëzore në Bashkinë Berat në përfundim të verifikimit të kandidatëve për përmbushjen e kushtëve për lëvizjen paralele dhe kërkesave të veçanta të përcaktuara në shpalljen për konkurim , njofton se për pozicionin :

 Drejtor në Drejtorinë e Kulturës, Turizmit, Rinisë dhe Sporteve , Bashkia Berat.
Nuk është paraqitur asnjë kandidat për të vazhduar fazën e dytë të vlerësimi për lëvizjen paralele .

 

BASHKIA BERAT