Home / Njoftime / NJOFTIM PER REZULTATET E VERIFIKIMIT PËR LEVIZJEN PARALELE PER KATEGORITE E EKZEKUTIVE (SPECIALIST)

NJOFTIM PER REZULTATET E VERIFIKIMIT PËR LEVIZJEN PARALELE PER KATEGORITE E EKZEKUTIVE (SPECIALIST)

Në zbatim të nenit 25, të ligjit Nr.152/2013 “Për statusin e nëpunësit Civil” I ndryshuar , si edhe të kreut II, , Vendimit nr.243 datë 18.03.2015 të Këshillit të Ministrave “Për pranimin, lëvizjen paralele, peridhën e provës dhe emërimin në kategorinë ekzekutive” Njësia e Menaxhimit të Burimeve njerëzore në Bashkinë Berat në përfundim të verifikimit paraprak të kandidatëve për përmbushjen e kushtëve për lëvizjen paralele dhe kërkesave të veçanta të përcaktuara në shpalljen për konkurim , njofton se për pozicionin:

1 (një) Specialist financë-Kontabiliteti në Drejtorinë e Financës ,kategoria e pagës III-b

Nuk është paraqitur asnjë kandidat për të vazhduar fazën e dytë të vlerësimi për lëvizjen paralele .

NJËSIA E MENAXHIMIT TË BURIMEVE NJERËZORE