Home / Njoftime / NJOFTIM PER REZULTATET E VERIFIKIMIT PARAPRAK TË KANDIDATËVE PËR PRANIMIN NË SHËRBIMIN CIVIL NË NIVELIN EKZEKUTIV (SPECIALIST)

NJOFTIM PER REZULTATET E VERIFIKIMIT PARAPRAK TË KANDIDATËVE PËR PRANIMIN NË SHËRBIMIN CIVIL NË NIVELIN EKZEKUTIV (SPECIALIST)

Në zbatim të nenit 22 të ligjit Nr.152/2013 “Për statusin e nepunësit Civil” I ndryshuar , si edhe të kreut IV , pika 2 të VKM nr.243 datë 18.03.2015 të Këshillit të Ministrave “Për pranimin, lëvizjen paralele, periudhën e provës dhe emërimin në kategorinë ekzekutive” , Njësia e Menaxhimit të Burimeve njerëzore në përfundim të verifikimit të kandidatëve për përmbushjen e kushtëve të përgjithëshme dhe kërkesave të veçanta për pranim në shërbimin civil të përcaktuara në shpalljen për konkurim , njofton se kandidati që plotëson kushtet për të vazhduar fazen e dytë të vlerësimit për pozicionin e mëposhtëm është :

1 (një) Specialist I Menaxhimit të Mjedisit në Drejtoria e Planifikimit të Territorit, Investimeve dhe Kontrollit të projekteve ,kategoria e pagës III-b

1.Endrit Opingari

Testimi me shkrim do të zhvillohet në datën 01.11.2016, ora 10.00 në ambjentet e Bashkisë Berat .

Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet në daten 01.11.2016 , ora 15.00 në ambjentet e Bashkisë Berat .

NJËSIA PËRGJEGJËSE E MENAXHIMIT TË BURIMEVE NJERËZORE