Home / Njoftime / NJOFTIM PER REZULTATET E VERIFIKIMIT PARAPRAK PËR PRANIMIN NË NIVELIN EKZEKUTIV NË SHËRBIMIN CIVIL (SPECIALIST)

NJOFTIM PER REZULTATET E VERIFIKIMIT PARAPRAK PËR PRANIMIN NË NIVELIN EKZEKUTIV NË SHËRBIMIN CIVIL (SPECIALIST)

Në zbatim të nenit 22 të ligjit Nr.152/2013 “Për statusin e nepunësit Civil” I ndryshuar , si edhe të kreut IV , pika 2 të VKM nr.243 datë 18.03.2015 të Këshillit të Ministrave “Për pranimin, lëvizjen paralele, peridhën e provës dhe emërimin në kategorinë ekzekutive” , Njësia e e Menaxhimit të Burimeve njerëzore ne Bashkinë Berat në përfundim të verifikimit paraprak të kandidatëve për përmbushjen e kushtëve të përgjithëshme dhe kërkesave të veçanta për pranim ne sherbimin civil të përcaktuara në shpalljen për konkurim , njofton se për pozicionet e mëposhtëme Kandidatët që plotësojnë kushtet për të vazhduar fazen e dytë të vlerësimit të renditur për çdo pozicion janë :

1(nje )Specialist i Rregjistrimit dhe Menaxhimit të Pronave të Njësisë Vendore , në Drejtorinë e Menaxhimit të Pronave dhe Strehimit , Bashkia Berat.

1.Ledina Mahmutaj

1(një)Specialist për Marrdhëniet me Median,në Drejtorine e Burimeve Njerëzore, Marrdhënieve me Publiku dhe Juridike , Bashkia Berat

1.Erifili Gaxho

2.Genci Kito

3.Klejda Kusta

4.Merushe Gega

1(nje )Specialist i Menaxhimit të Qëndrës Rome , në Drejtorinë e Sherbimit Social dhe Rinisë , Bashkia Berat.

1.Artan Diko

2.Hysnije Hysa

3.Gjinovefa Pëllumbi

3(tre) Specialist finance në Njësite administrative ,Otllak,Sinjë,Velabisht ,në Drejtorinë e Financës ,Bashkia Berat.

1.Klodian Isufaj

2.Fiqirete Salla

3.Vita Prifti

4.Xhemil Myftari

Njësia e e Menaxhimit të Burimeve njerëzore ne Bashkinë Berat në përfundim të verifikimit paraprak të kandidatëve për përmbushjen e kushtëve të përgjithëshme dhe kërkesave të veçanta për pranim ne sherbimin civil për pozicionin

1(një)Specialist për kontrollin e Projekteve në Drejtorinë e Planifikimit të Territorit ,Investimeve dhe Kontrollit të Projekteve,Bashkia Berat

Nuk ka kandidat që plotëson kushtet për të vazhduar fazen e dytë të vlerësimit për pranim në shërbimin civil

Testimi me shkrim do të zhvillohet në datën 12.04.2016, ora 11.00 në ambjentet e Bashkisë Berat

Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet në daten 15.04.2016 , ora 11.00 në ambjentet e Bashkisë Berat

Lista Përfundimtare e Kandidatëve për përmbushjen e kushtëve për lëvizjen paralele dhe kërkesave të veçanta të përcaktuara në shpalljen për konkurim do të shpallet pas perfundimit të afatit të ankimimit sipas VKM nr.243 datë 18.03.2015 .

NJESIA E MENAXHIMIT TE BURIMEVE NJEREZORE

BASHKIA BERAT