Home / Njoftime / NJOFTIM PER REZULTATET E VERIFIKIMIT PARAPRAK PËR PRANIMIN NË NIVELIN EKZEKUTIV NË SHËRBIMIN CIVIL (SPECIALIST)

NJOFTIM PER REZULTATET E VERIFIKIMIT PARAPRAK PËR PRANIMIN NË NIVELIN EKZEKUTIV NË SHËRBIMIN CIVIL (SPECIALIST)

 

Në zbatim të nenit 22 të ligjit Nr.152/2013  “Për statusin e nepunësit Civil”  I  ndryshuar , si edhe të kreut IV  , pika 2 të  VKM  nr.243 datë 18.03.2015 të Këshillit të Ministrave “Për pranimin, lëvizjen paralele, peridhën e provës dhe emërimin në kategorinë ekzekutive” , Njësia e e Menaxhimit të Burimeve  njerëzore  ne  Bashkinë  Berat në përfundim të verifikimit  paraprak  të kandidatëve për përmbushjen e kushtëve  të  përgjithëshme    dhe kërkesave të veçanta  për  pranim ne  sherbimin civil   të përcaktuara në shpalljen për konkurim , njofton se për pozicionin  e mëposhtëm  Kandidati     që plotëson  kushtet për të  vazhduar fazen e dytë të vlerësimit  është :

 

  • 1(nje )Specialist  i Kordinim- Zhvillimit     , në   Drejtorinë  e Kordinim-Zhvillimit  dhe Prokurimeve  Publike.

 

1.Roland   Bushi 

 

Testimi  me  shkrim  do të  zhvillohet  në  datën 06.07.2016, ora 11.00 në ambjentet e Bashkisë Berat

 

Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet  në  daten  08.07.2016 , ora 11.00 në ambjentet e Bashkisë Berat

 

 

  • Lista  Përfundimtare  e Kandidatëve  për përmbushjen e kushtëve   për lëvizjen paralele  dhe kërkesave të veçanta  të përcaktuara në shpalljen për konkurim  do të shpallet pas  perfundimit të  afatit të  ankimimit sipas VKM  nr.243 datë 18.03.2015  .

 

NJËSIA E MENAXHIMIT TË BURIMEVE   NJERËZORE