Home / Njoftime / NJOFTIM PER REZULTATET E VERIFIKIMIT PARAPRAK PËR PRANIMIN NË NË SHËRBIMIN CIVIL NË NIVELIN EKZEKUTIV (SPECIALIST)

NJOFTIM PER REZULTATET E VERIFIKIMIT PARAPRAK PËR PRANIMIN NË NË SHËRBIMIN CIVIL NË NIVELIN EKZEKUTIV (SPECIALIST)

NJOFTIM PER REZULTATET E VERIFIKIMIT PARAPRAK     PËR PRANIMIN  NË NË SHËRBIMIN CIVIL   NË NIVELIN  EKZEKUTIV (SPECIALIST) 

 

Në zbatim të nenit 22 të ligjit Nr.152/2013  “Për statusin e nepunësit Civil”  I  ndryshuar , si edhe të kreut IV  , pika 2 të  VKM  nr.243 datë 18.03.2015 të Këshillit të Ministrave “Për pranimin, lëvizjen paralele, periudhën e provës dhe emërimin në kategorinë ekzekutive” , Njësia e  Menaxhimit të Burimeve  njerëzore  në përfundim të verifikimit  përfundimtar  të kandidatëve për përmbushjen e kushtëve  të  përgjithëshme  dhe kërkesave të veçanta  për  pranim në  shërbimin civil   të përcaktuara në shpalljen për konkurim , njofton se kandidati     që plotëson  kushtet për të  vazhduar fazen e dytë të vlerësimit  për pozicionin  e mëposhtëm  është :

  • 1(nje )Specialist  Juridik , në   Drejtorinë  e Burimeve Njerëzore ,Marrdhënieve me Publikun dhe Juridike.

 

1.Iris   Gerxhi 

Testimi  me  shkrim  do të  zhvillohet  në  datën 18.08.2016, ora 10.00 në ambjentet e Bashkisë Berat

Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet  në  daten  18.08.2016 , ora 15.00 në ambjentet e Bashkisë Berat

 

NJËSIA  E  MENAXHIMIT TË BURIMEVE NJERËZORE