Home / Njoftime / NJOFTIM PER REZULTATET E VERIFIKIMIT PARAPRAK PËR NGRITJE NË DETYRE PËR KATEGORINË E ULËT DREJTUESE (Pergjegjës Sektori)

NJOFTIM PER REZULTATET E VERIFIKIMIT PARAPRAK PËR NGRITJE NË DETYRE PËR KATEGORINË E ULËT DREJTUESE (Pergjegjës Sektori)

Në zbatim të nenit 26, pika 1, të ligjit Nr.152/2013 “Për statusin e nëpunësit Civil” I ndryshuar , si edhe të kreut III, , të VKM nr.242 datë 18.03.2015 të Këshillit të Ministrave “ Për plotësimin e vendeve të lira në kategorinë e ulët dhe të mesme drejtuese” Njësia e Menaxhimit të Burimeve njerëzore në Bashkinë Berat në përfundim të verifikimit paraprak të kandidatëve për përmbushjen e kushtëve dhe kërkesave të veçanta për ngritje në detyrë të përcaktuara në shpalljen për konkurim , njofton se kandidatët që plotësojnë kushtet për të vazhduar fazën e dyte për ngritje në detyrë për pozicionet janë si vijon :

1(një) Përgjegjës I Sektorit të Planifikimit të Terrritorit , në Drejtorinë Planifikimit të Territorit ,Investimeve dhe kontrollit të Projekteve .

1.Sllavi Dhrami

 

1(një) Përgjegjës I Sektorit të Investimeve dhe kontrollit të Projekteve , në Drejtorinë Planifiki mit të Territorit ,Investimeve dhe kontrollit të Projekteve .

1.Elton Nino

 

1(një) Përgjegjës I Sektorit për Menaxhimin e Burimeve Njerëzore , në Drejtorinë e Burimeve Njerëzore,Marrdhenieve me Publikun dhe Juridike

1.Shaqe Pupa

 

1(një) Përgjegjës I Sektorit të Financë –Kontabilitetit në Drejtorine Financës .

1.Anila Çuka

Lista Përfundimtare e Kandidatëve për përmbushjen e kushtëve dhe kërkesave të veçanta për ngritje në detyrë për kategorinë e ulët drejtuesë të përcaktuara në shpalljen për konkurim do të shpallet pas perfundimit të afatit të ankimimit.

NJËSIA E MENAXHIMIT TË BURIMEVE NJERËZORE