Home / Njoftime / NJOFTIM PER REZULTATET E VERIFIKIMIT PARAPRAK PËR NGRITJE NË DETYRË DHE PRANIM NGA JASHTË SHËRBIMIT CIVIL PER KATEGORITE E MESME DREJTUESE (DREJTOR DREJTORIE)

NJOFTIM PER REZULTATET E VERIFIKIMIT PARAPRAK PËR NGRITJE NË DETYRË DHE PRANIM NGA JASHTË SHËRBIMIT CIVIL PER KATEGORITE E MESME DREJTUESE (DREJTOR DREJTORIE)

NJOFTIM PER REZULTATET E VERIFIKIMIT PARAPRAK PËR NGRITJE NË DETYRË DHE PRANIM NGA JASHTË SHËRBIMIT CIVIL PER KATEGORITE E MESME DREJTUESE (DREJTOR DREJTORIE)

Në zbatim të nenit 26, pika 1, të ligjit Nr.152/2013, “Për Statusin e Nëpunësit Civil”, i ndryshuar, si edhe të kreut II, të VKM- së nr.242, datë 18.03.2015 të Këshillit të Ministrave, “Për plotësimin e vendeve të lira në kategorinë e ulët dhe të mesme drejtuese”, Njësia e Menaxhimit të Burimeve Njerëzore në Bashkinë Berat, në përfundim të verifikimit paraprak të kandidatëve për përmbushjen e kushtëve për ngritje në detyrë dhe pranim nga jashtë Shërbimit Civil dhe kërkesave të veçanta të përcaktuara në shpalljen për konkurim, njofton se kandidati për pozicionin si më poshtë është :

Drejtor në Drejtorinë e Taksave dhe Tregjeve, Bashkia Berat,

Nevila Çaushllari

Lista Përfundimtare e Kandidatëve për përmbushjen e kushtëve dhe kërkesave të veçanta për ngritje në detyrë për kategorinë e ulët drejtuese të përcaktuara në shpalljen për konkurim, do të shpallet pas perfundimit të afatit të ankimimit të përcaktuar në VKM-në nr.242 datë 18.03.2015, “ Për plotësimin e vendeve të lira në kategorinë e ulët dhe të mesme drejtuese”

NJËSIA E MENAXHIMIT TË BURIMEVE NJERËZORE