Home / Njoftime / NJOFTIM PER REZULTATET E VERIFIKIMIT PARAPRAK PËR LEVIZJEN PARALELE PER KATEGORITE E ULET DREJTUESE (Pergjegjës Sektori)

NJOFTIM PER REZULTATET E VERIFIKIMIT PARAPRAK PËR LEVIZJEN PARALELE PER KATEGORITE E ULET DREJTUESE (Pergjegjës Sektori)

Në zbatim të nenit 26, pika 1, të ligjit Nr.152/2013 “Për statusin e nëpunësit Civil” I ndryshuar , si edhe të kreut II, , të VKM nr.242 datë 18.03.2015 të Këshillit të Ministrave “ Për plotësimin e vendeve të lira në kategorinë e ulët dhe të mesme drejtuese” Njësia e Menaxhimit të Burimeve njerëzore në Bashkinë Berat në përfundim të verifikimit paraprak të kandidatëve për përmbushjen e kushtëve për lëvizjen paralele dhe kërkesave të veçanta të përcaktuara në shpalljen për konkurim , njofton se për pozicionet :

1(një) Përgjegjës I Sektorit të Planifikimit të Terrritorit , në Drejtorinë Planifikimit të Territorit ,Investimeve dhe kontrollit të Projekteve .

1(një) Përgjegjës I Sektorit të Investimeve dhe kontrollit të Projekteve , në Drejtorinë Planifiki mit të Territorit ,Investimeve dhe kontrollit të Projekteve .

1(një) Përgjegjës I Sektorit për Menaxhimin e Burimeve Njerëzore , në Drejtorinë e Burimeve Njerëzore,Marrdhenieve me Publikun dhe Juridike

1(një) Përgjegjës I Sektorit të Financë –Kontabilitetit në Drejtorine Financës .

Nuk ka kandidat për të vazhduar fazën e dytë të vlerësimi për lëvizjen paralele .

Vëmendje: Duke filluar nga data 11.07.2016, të gjithë kandidatet që kanë aplikuar për proceduren e ngritjes në detyrë , do të njoftohen në faqen zyrtare të Bashkisë Berat , Shërbimin Kombëtar të punësimit , stendat e informimit të publikut në lidhje me pozicionet e lira , vendin dhe datën kur do të zhvillohet konkurimi.

Lista Përfundimtare e Kandidatëve për përmbushjen e kushtëve për lëvizjen paralele dhe kërkesave të veçanta të përcaktuara në shpalljen për konkurim do të shpallet pas perfundimit të afatit të ankimimit.

NJËSIA E MENAXHIMIT TË BURIMEVE NJERËZORE