Home / Njoftime / NJOFTIM PER REZULTATET E VERIFIKIMIT PARAPRAK PËR LEVIZJEN PARALELE PER KATEGORITE E NIVELIT EKZEKUTIVE(SPECIALIST)

NJOFTIM PER REZULTATET E VERIFIKIMIT PARAPRAK PËR LEVIZJEN PARALELE PER KATEGORITE E NIVELIT EKZEKUTIVE(SPECIALIST)

Në zbatim të nenit 25 të ligjit Nr.152/2013  “Për statusin e nepunësit Civil”  I  ndryshuar , si edhe të kreut VII  , pika 7 të  VKM  nr.243 datë 18.03.2015 të Këshillit të Ministrave “Për pranimin, lëvizjen paralele, peridhën e provës dhe emërimin në kategorinë ekzekutive” , Njësia e Menaxhimit të Burimeve  njerëzore  ne  Bashkinë  Berat në përfundim të verifikimit  paraprak  të kandidatëve për përmbushjen e kushtëve   për lëvizjen paralele  dhe kërkesave të veçanta  të përcaktuara në shpalljen për konkurim , njofton se për pozicionin  :

 

  • 1(një)Specialist  Auditi     Brendshëm  në  Njësinë  e Auditimit të  Brendshëm  , Bashkia   Berat .

Kandidati   që plotëson kushtet për të  vazhduar fazen e dytë të vlerësimit  është

 

1.Xhevair  Muzhaka

 

 

Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet  në  daten  30.03.2016 , ora 11.00 në ambjentet e Bashkisë Berat 

 

Njësia e e Menaxhimit të Burimeve  njerëzore  në  Bashkinë  Berat në përfundim të verifikimit  paraprak  të kandidatëve për përmbushjen e kushtëve   për lëvizjen paralele  dhe kërkesave të veçanta  të përcaktuara në shpalljen për konkurim , njofton se për pozicionin  :

  • 1(nje )Specialist  i Menaxhimit të Qëndrës Rome  , në   Drejtorinë  e Sherbimit Social  dhe Rinisë  , Bashkia Berat.

 

  • 1(nje )Specialist   i   Rregjistrimit   dhe Menaxhimit të Pronave të  Njësisë Vendore  , në   Drejtorinë  e Menaxhimit të Pronave  dhe Strehimit  , Bashkia Berat.

 

  • 1(një)Specialist   për  Marrdhëniet  me  Median,në Drejtorine e Burimeve  Njerëzore,Marrdhënieve me  Publiku dhe Juridike , Bashkia Berat

 

  • 1(një)Specialist  për kontrollin e Projekteve  në  Drejtorinë  e Planifikimit të  Territorit ,Investimeve  dhe  Kontrollit të  Projekteve,Bashkia   Berat

 

  • 3(tre) Specialist  finance    në  Njësite  administrative  ,Otllak,Sinjë,Velabisht ,në  Drejtorinë  e Financës ,Bashkia  Berat.

 

 

  Nuk ka kandidat për të  vazhduar fazën e dytë të  vlerësimit.

Vëmendje:  Duke filluar nga data  30.03.2016   të gjithë kandidatet që kanë aplikuar për procedure e pranimit në shërbimit civil    do të njoftohen  në faqen zyrtare të Bashkisë  Berat   në lidhje me pozicionet e lira     , vendin  dhe datën kur do të zhvillohet konkurimi.

Lista  Përfundimtare  e Kandidatëve  për përmbushjen e kushtëve   për lëvizjen paralele  dhe kërkesave të veçanta  të përcaktuara në shpalljen për konkurim  do të shpallet pas  perfundimit të  afatit të  ankimimit.

Njesia e Menaxhimit te Burimeve Njerezore