Home / Njoftime / NJOFTIM PER REZULTATET E VERIFIKIMIT PARAPRAK PËR LEVIZJEN PARALELE PER KATEGORITE E NIVELIT EKZEKUTIVE(SPECIALIST)

NJOFTIM PER REZULTATET E VERIFIKIMIT PARAPRAK PËR LEVIZJEN PARALELE PER KATEGORITE E NIVELIT EKZEKUTIVE(SPECIALIST)

NJOFTIM PER REZULTATET E VERIFIKIMIT PARAPRAK      PËR LEVIZJEN PARALELE  PER KATEGORITE  E NIVELIT EKZEKUTIVE(SPECIALIST)

 

Në zbatim të nenit 25 të ligjit Nr.152/2013  “Për statusin e nëpunësit Civil”  I  ndryshuar , si edhe të kreut VII  , pika 7 të  VKM  nr.243 datë 18.03.2015 të Këshillit të Ministrave “Për pranimin, lëvizjen paralele, peridhën e provës dhe emërimin në kategorinë ekzekutive” , Njësia e Menaxhimit të Burimeve  Njerëzore  ne  Bashkinë  Berat në përfundim të verifikimit    të kandidatëve për përmbushjen e kushtëve   për lëvizjen paralele  dhe kërkesave të veçanta  të përcaktuara në shpalljen për konkurim , njofton se për pozicionin  :

 

  • 1(nje )Specialist  Jurist, në  Sektorin Juridik, Drejtoria  e Burimeve Njerëzore ,Marrdhënieve me Publikun dhe Juridike.

 

 

Nuk   është paraqitur asnjë  kandidat për të vazhduar fazën e dytë të vlerësimi  për lëvizjen paralele .

 

NJËSIA  E MENAXHIMIT TË BURIMEVE   NJERËZORE