Home / Njoftime / NJOFTIM PER REZULTATET E VERIFIKIMIT PARAPRAK PËR LEVIZJEN PARALELE PER KATEGORITE E NIVELIT EKZEKUTIVE(SPECIALIST)

NJOFTIM PER REZULTATET E VERIFIKIMIT PARAPRAK PËR LEVIZJEN PARALELE PER KATEGORITE E NIVELIT EKZEKUTIVE(SPECIALIST)

Në zbatim të nenit 25 të ligjit Nr.152/2013 “Për statusin e nëpunësit Civil” I ndryshuar , si edhe të kreut VII , pika 7 të VKM nr.243 datë 18.03.2015 të Këshillit të Ministrave “Për pranimin, lëvizjen paralele, peridhën e provës dhe emërimin në kategorinë ekzekutive” ,

Njësia e Menaxhimit të Burimeve njerëzore ne Bashkinë Berat në përfundim të verifikimit paraprak të kandidatëve për përmbushjen e kushtëve për lëvizjen paralele dhe kërkesave të veçanta të përcaktuara në shpalljen për konkurim , njofton se për pozicionin :

1(nje )Specialist i Kordinim- Zhvillimit , në Drejtorinë e Kordinim-Zhvillimit dhe Prokurimeve Publike.

Nuk ka kandidat për të vazhduar fazën e dytë të vlerësimit.

Vëmendje: Duke filluar nga data 24.06.2016 të gjithë kandidatet që kanë aplikuar për proceduren e pranimit në shërbimit civil do të njoftohen në faqen zyrtare të Bashkisë Berat , Shërbimin Kombëtar të punesimit , stendat e informimit të publikut në lidhje me pozicionet e lira , vendin dhe datën kur do të zhvillohet konkurimi.

Lista Përfundimtare e Kandidatëve për përmbushjen e kushtëve për lëvizjen paralele dhe kërkesave të veçanta të përcaktuara në shpalljen për konkurim do të shpallet pas perfundimit të afatit të ankimimit.