Home / Njoftime / NJOFTIM PER REZULTATET E VERIFIKIMIT PARAPRAK PËR LEVIZJEN PARALELE PER KATEGORITE E MESME DREJTUESE (DREJTOR DREJTORIE)

NJOFTIM PER REZULTATET E VERIFIKIMIT PARAPRAK PËR LEVIZJEN PARALELE PER KATEGORITE E MESME DREJTUESE (DREJTOR DREJTORIE)

NJOFTIM PER REZULTATET E VERIFIKIMIT  PARAPRAK        PËR LEVIZJEN PARALELE  PER KATEGORITE  E  MESME DREJTUESE (DREJTOR  DREJTORIE)

 

Në zbatim të nenit 26, pika 1, të ligjit Nr.152/2013  “Për statusin e nëpunësit Civil”  I  ndryshuar , si edhe të kreut II,   , të  VKM  nr.242 datë 18.03.2015 të Këshillit të Ministrave “ Për plotësimin e vendeve të  lira në kategorinë e ulët dhe të mesme drejtuese” Njësia e Menaxhimit të Burimeve  njerëzore  në  Bashkinë  Berat në përfundim të verifikimit  paraprak    të kandidatëve për përmbushjen e kushtëve   për lëvizjen paralele  dhe kërkesave të veçanta  të përcaktuara në shpalljen për konkurim , njofton se për pozicionin   :

 Drejtor në Drejtorinë e Taksave dhe Tregjeve, Bashkia  Berat .

 

Nuk  ka  kandidat për të vazhduar fazën e dytë të vlerësimi për lëvizjen paralele .

 

Lista Përfundimtare  e Kandidatëve për përmbushjen e kushtëve     dhe kërkesave të veçanta  për ngritje në detyrë  për kategorinë e ulët drejtuesë  të përcaktuara në shpalljen për konkurim  do të shpallet pas  perfundimit të  afatit të  ankimimit të përcaktuar në     VKM  nr.242 datë 18.03.2015 “ Për plotësimin e vendeve të  lira në kategorinë e ulët dhe të mesme drejtuese”

 

NJËSIA  E MENAXHIMIT TË BURIMEVE   NJERËZORE