Home / Njoftime / NJOFTIM PER REZULTATET E VERIFIKIMIT PARAPRAK PËR LEVIZJEN PARALELE PER KATEGORINË E NIVELIT EKZEKUTIV(SPECIALIST)

NJOFTIM PER REZULTATET E VERIFIKIMIT PARAPRAK PËR LEVIZJEN PARALELE PER KATEGORINË E NIVELIT EKZEKUTIV(SPECIALIST)

NJOFTIM PER REZULTATET E VERIFIKIMIT PARAPRAK     PËR LEVIZJEN PARALELE  PER KATEGORINË  E NIVELIT EKZEKUTIV(SPECIALIST)

 

Në zbatim të nenit 25 të ligjit Nr.152/2013  “Për statusin e nëpunësit Civil”  I  ndryshuar , si edhe të kreut VII  , pika 7 të  VKM  nr.243 datë 18.03.2015 të Këshillit të Ministrave “Për pranimin, lëvizjen paralele, periudhën e provës dhe emërimin në kategorinë ekzekutive” , Njësia e Menaxhimit të Burimeve  Njerëzore  në  Bashkinë  Berat në përfundim të verifikimit  paraprak  të kandidatëve për përmbushjen e kushtëve   dhe kërkesave të veçanta  për lëvizjen paralele  të përcaktuara në shpalljen për konkurim , njofton se për pozicionin  :

  • 1(një) Specialist  Auditi   të  Brendshëm  në  Njësinë  e Auditimit të  Brendshëm  , Bashkia   Berat ,kategoria e pagës III-b.

 

Kandidati  që plotëson  kushtet dhe kriteret e veçanta është:

1.Orieta  Hysanj

 

Lista Përfundimtare  e Kandidatëve për përmbushjen e kushtëve   për lëvizjen paralele  dhe kërkesave të veçanta  të përcaktuara në shpalljen për konkurim  do të shpallet pas  perfundimit të  afatit të  ankimimit sipas VKM  nr.243 datë 18.03.2015 të Këshillit të Ministrave “Për pranimin, lëvizjen paralele, periudhën e provës dhe emërimin në kategorinë ekzekutive”

 

NJËSIA  E MENAXHIMIT TË BURIMEVE   NJERËZORE