Home / Njoftime / NJOFTIM PËR REZULTATET E VERIFIKIMIT PARAPRAK PËR LËVIZJEN PARALELE PER KATEGORINË E NIVELIT EKZEKUTIVE (SPECIALIST)

NJOFTIM PËR REZULTATET E VERIFIKIMIT PARAPRAK PËR LËVIZJEN PARALELE PER KATEGORINË E NIVELIT EKZEKUTIVE (SPECIALIST)

Në zbatim të nenit 25 të ligjit Nr.152/2013 “Për statusin e nëpunësit Civil” i  ndryshuar, si edhe të kreut VII, pika 7 të VKM nr.243, datë 18.03.2015 të Këshillit të Ministrave “Për pranimin, lëvizjen paralele, periudhën e provës dhe emërimin në kategorinë ekzekutive”, Njësia e Menaxhimit të Burimeve Njerëzore në Bashkinë Berat, në përfundim të verifikimit paraprak të kandidatëve për përmbushjen e kushteve për lëvizjen paralele dhe kërkesave të veçanta të përcaktuara në shpalljen për konkurim, njofton se për pozicionin :

 

  • 1 (një) Specialist Juridik, në Drejtorinë e Burimeve Njerëzore,Marrëdhënieve me Publikun dhe Juridike.

 

Nuk  ka  kandidat për të vazhduar fazën e dytë të vlerësimit.

 

Vëmendje : Duke filluar nga data 04.08.2016 të gjithë kandidatët që kanë aplikuar për proceduren e pranimit në shërbimit civil, do të njoftohen në faqen zyrtare të Bashkisë Berat, Shërbimin Kombëtar të Punësimit, stendat e informimit të publikut në lidhje me pozicionet e lira, vendin dhe datën kur do të zhvillohet konkurimi.

 

Lista përfundimtare e kandidatëve për përmbushjen e kushteve për lëvizjen paralele dhe kërkesave të veçanta të përcaktuara në shpalljen për konkurim do të shpallet pas përfundimit të afatit të ankimimit.

 

NJËSIA E MENAXHIMIT TË BURIMEVE NJERËZORE