Home / Njoftime / NJOFTIM: PËR PRONARËT, PRONAT E TË CILËVE DO TË SHPRONËSOHEN PËR SHKAK SE PREKEN NGA PROJEKTI “RIKONSTRUKSION DHE ZGJERIM I RRUGËS “MUZAK TOPIA”- SEGMENTI NGA RRETHROTULLIMI TE ISH REZERVAT E SHTETIT DERI TEK KISHA E “SHËN ILIAS”

NJOFTIM: PËR PRONARËT, PRONAT E TË CILËVE DO TË SHPRONËSOHEN PËR SHKAK SE PREKEN NGA PROJEKTI “RIKONSTRUKSION DHE ZGJERIM I RRUGËS “MUZAK TOPIA”- SEGMENTI NGA RRETHROTULLIMI TE ISH REZERVAT E SHTETIT DERI TEK KISHA E “SHËN ILIAS”

NJOFTIM:

PËR PRONARËT, PRONAT E TË CILËVE DO TË SHPRONËSOHEN PËR SHKAK SE PREKEN NGA PROJEKTI “RIKONSTRUKSION DHE ZGJERIM I RRUGËS “MUZAK TOPIA”- SEGMENTI NGA RRETHROTULLIMI TE ISH REZERVAT E SHTETIT DERI TEK KISHA E “SHËN ILIAS”

 

Në bazë të Ligjit nr. 19/2017 datë 23.02.2017 “Për ratifikimin e marrëveshjes së huas ndërmjet Republikës së Shqipërisë dhe Bankës Ndërkombëtare për Rindërtim dhe Zhvillim për financimin e projektit për Rindërtim dhe Zhvillim për financimin e projektit për zhvillimi e integruar urban dhe të turizmit”, Ligjit nr. 8561 date 22.12.1999 ”Për shpronësimet dhe marrjen në përdorim të përkohshëm të pasurisë pronë private për interes publik”, I ndryshuar, Bashkia Berat ka nisur procedurat për shpronësim, për pronat të cilat preken nga realizimi I projektit “Rikonstruksion dhe zgjerim i rrugës “Muzak Topia”- segmenti nga rrethrotullimi te ish rezervat e shtetit deri tek Kisha e “Shën Ilias”.

Pas konfirmimit të marrë nga ZVRPP, rezulton se disa prona janë me status “Shtet” por në kartelen e pasurisë kanë shënimin “posedues” si mëposhtë:

 

LISTA E PERSONAVE (PA ÇERTIFIKATE PRONESIE) Z. K. 8501

Nr Z.K Nr. Siperfaqje Statusi Shenim
Pasurise M2 (Poseduesi)
1 8501 4/314 41 SHTET Grabon Prifti
2 8501 4/95 18 SHTET Petrit Zylyftari
3 8501 4/316 43 SHTET Ylmie Petanaj
4 8501 4/88 75 SHTET Miranda Kanani
5 8501 4/320 47 SHTET Arjan Briskaj
6 8501 4/63 54 SHTET Syri Qalliu
7 8501 4/409 6 SHTET Bektash Llano
8 8501 4/65 131 SHTET Syri Calliu
9 8501 4/79 42 SHTET Ylmije Petanaj
10 8501 4/78 15 SHTET Ylmije Petanaj
11 8501 18/340 146 SHTET Artan Kallanxhi
12 8501 18/330 67 SHTET Myrteza Shkoza
13 8501 18/329 54 SHTET Flamur Seitaj
14 8501 18/310 131 SHTET Naum Bani
15 8501 18/313 22 SHTET Andrea Gjata
16 8501 18/317 23 SHTET Bedri Osoja
17 8501 18/321 11 SHTET Hasan Kokoshi
18 8501 16/254 29 SHTET Resmi Gega

 

 LISTA E PERSONAVE (PA ÇERTIFIKATE PRONESIE) Z. K. 8505

Nr Z.K Nr.Pas Sip Statusi Shenim
M2 (Poseduesi)
1 8505 737/6 71 SHTET Vlash Pambuku
2 8505 737/4 153 SHTET Gjergji Kalldremxhi
3 8505 749/1 130 SHTET Sako Molishti
4 8505 767 430 SHTET Ramadan Caco
5 8505 772/1 513 SHTET Lili & Naun Caco
6 8505 748/1 194 SHTET Sako Molishti
7 8505 735/4 12 SHTET Kristaq Gallani
8 8505 719 56 SHTET Kristaq Tutulani
9 8505 800/2 272 SHTET Kozma Nova
10 8505 802/1 219 SHTET Stiliano Nova
11 8505 804/1 396 SHTET Liljana Sallabanda
12 8505 830 180 SHTET Neim Shehu
13 8505 831 317 SHTET Neim Shehu

 

Për të ndihmuar pronarët të cilët për shkak  të vonesës në regjistrimin e pronës , kanë pasur kamata dhe kjo gjë ka bërë që të mos regjistrojnë pronën e tyre,  ju bëjmë me dije se ka hyrë në fuqi Ligji nr. 111/2018 “PËR KADASTRËN”, ku në Nenin 70 të tij citohet :

  1. Të gjitha subjektet që gëzojnë një titull pronësie apo të drejtë tjetër reale, të fituar në përputhje me ligjin dhe të regjistrueshëm në regjistrat publikë, sipas nenit 193, të Kodit Civil, dhe që nuk kanë aplikuar për regjistrim pranë zyrave të regjistrimit të pasurive të paluajtshme brenda afatit ligjor, rivendosen në afat për aplikim, 30 ditë, duke filluar nga data e hyrjes në fuqi të këtij ligji.
  2. Të gjitha kamatëvonesat që janë gjeneruar nga sistemi i regjistrimit të pasurive të paluajtshme, deri në hyrjen në fuqi të këtij ligji, për shkak të mosaplikimit në kohë për regjistrim të dokumentacionit, sipas nenit 39, të ligjit nr. 33/2012, “Për regjistrimin e pasurive tё paluajtshme”, të ndryshuar, shuhen. Subjektet, që aplikojnë brenda afatit të parashikuar në pikën 1, të këtij neni, paguajnë vetëm tarifën aktuale për regjistrimin e aktit.

 

Për sa më sipër kërkojmë nga ana Juaj që pasi të procedoni me regjistrimin e pronës të sillni një kopje të certifikatës së pronësisë pranë Bashkisë Berat, brenda datës 15.04.2019.

Duke Ju falenderuar për mirëkuptimin!

 

KOMISIONI I SHPRONËSIMEVE