Home / Njoftime / Njoftim per projektin “Ura e re mbi lumin Osum dhe rruga lidhëse Bypass-Bilçë”

Njoftim per projektin “Ura e re mbi lumin Osum dhe rruga lidhëse Bypass-Bilçë”

NJOFTIM

Ju njoftojmë se ka iniciuar projekti me objekt “Ura e re mbi lumin Osum dhe rruga lidhëse Bypass-Bilçë”. Zona ku shtrihet projekti është fshati Bilçë, pjesë e Njësisë Administrative Velabisht. Për këtë arsye ftojmë të gjithë banorët e zonës për çdo ankesë mund të plotësojnë formularin bashkëngjitur njoftimit. Formulari mund të dorëzohet pranë Njësisë Administrative Velabisht, tek z. Shkëlqim Hadaj me numër kontakti +355 69 648 1987 brenda datës 06.06.2023.

Bashkelidhur formulari i kerkeses   kerkes model

 

KËRKESE PËR INFORMACION

 

 

Emër Mbiemër :

 

Z.

Adresa :  Berat

ID:

Tel:  

Data:

Nr.prot:

 

 

 

Nënshkrimi:

(dërgimi i kërkesës elektronikisht kërkon emër, mbiemër, nënshkrim dhe dokument identifikimi të skanuar)

 

Z.

 

Forma që kërkohet informacioni / dokumentacioni: ________________________________________

_____________________________________________________________________________________

 

 

 

 

 

 

Vetëm për përdorim zyrtar
Data e marrjes: __/__/202_ Numri rendor  i kërkesës:
  • Adresa dhe kontaktet mund të gjenden nëpërmjet konsultimit pa pagesë të informacionit në mjediset e autoritetit publik, nëpërmjet portalit unik qeveritar e-albania.al apo, kur është rasti, nëpërmjet faqes zyrtare të autoritetit publik në internet.
  • informacionin e kërkuar. Kontaktet e tij, janë të publikuara në faqen zyrtare të institucionit.
  • Kur ju mendoni se ju kanë mohuar ndonjë prej të drejtave tuaja në bazë ligjit, keni të drejtë të ankoheni tek Komisioneri për të Drejtën e Informimit dhe Mbrojtjen e të Dhënave Personale.