Home / Njoftime / NJOFTIM PËR PRANIM NË SHËRBIMIN CIVIL NË KATEGORINË EKZEKUTIVE (Specialist) “Lloji i diplomës “Shkenca   komunikimi, Teknologji  Informacioni shkenca politike,gjuhë  e huaj, gjuhë-letërsi, gazetari , marketing” , niveli  minimal i diplomës “Bachelor”

NJOFTIM PËR PRANIM NË SHËRBIMIN CIVIL NË KATEGORINË EKZEKUTIVE (Specialist) “Lloji i diplomës “Shkenca   komunikimi, Teknologji  Informacioni shkenca politike,gjuhë  e huaj, gjuhë-letërsi, gazetari , marketing” , niveli  minimal i diplomës “Bachelor”

NJOFTIM PËR PRANIM NË SHËRBIMIN CIVIL

NË KATEGORINË EKZEKUTIVE (Specialist)

 

“Lloji i diplomës “Shkenca   komunikimi, Teknologji  Informacioni shkenca politike,gjuhë  e huaj, gjuhë-letërsi, gazetari , marketing” ,

niveli  minimal i diplomës “Bachelor ”

 

 

Në zbatim të nenit 22 të ligjit Nr.152/2013  “Për statusin e nepunësit Civil”  I  ndryshuar , si edhe të kreut IV, pika 20,21 të  Vendimit  nr.243 datë 18.03.2015 të Këshillit të Ministrave “Për pranimin, lëvizjen paralele, periudhën e provës dhe emërimin në kategorinë ekzekutive” ,Njësia e  Pergjegjëse e Menaxhimit  të Burimeve  Njerëzore  në  Bashkinë  Berat në përfundim të procedurës së pranimit në shërbimin civil, njofton se  për pozicionin:

 

  • Specialist për Informimin dhe Konsultimin Qytetar ,  në Sektorin  e Planifikimit, Rekrutimit Proçedurave  në Shërbimin Civil, Drejtoria e Burimeve Njerëzore, Marrdhënieve me Publikun dhe Juridike , kandidati fitues është :

1.Leonard  Xherimeja

 

BASHKIA  BERAT