Home / Njoftime / NJOFTIM PER POZICION TË LIRË PUNE

NJOFTIM PER POZICION TË LIRË PUNE

NJOFTIM  PER  POZICION  TË LIRË PUNE

Bashkia Berat  kërkon të punësoj , një  punonjës në pozicionin topograf në Drejtorinë e Bujqësisë,Administrimin e Pyjeve,Ujërave dhe  Veterinarisë.

 

KANDIDATËT E INTERESUAR   DUHET TË PLOTËSOJNË KËTO KRITERE

 

1.Të kenë mbaruar arsimin e mesëm profesional në Specialistetin Topograf  ose arsimin e lartë, img.Topograf/Gjeodet .

2.Eksperienca në punë përbën avantazh

3.Te ketë aftësi  të mira komunikimi dhe të punës në grup

 

 

Kandidatët e interesuar  duhet të dorëzojnë me postë ose dorazi në në  Drejtorinë e Burimeve Njerëzore të Bashkisë Berat, brenda datës 16.02.2018  dokumentat si më poshtë :

 

1. Kërkesë me shkrim për aplikim (letër motivimi)

2.  Jetëshkrim ( Curriculum Vitae)

3. Fotokopje të  deftesës /diplomës së shkollës së mesmë  osë Diplomën e shkollës lartë (sipas rastit).

4. Dëshmi kualifikimi (fotokopje )nëse ka

5. Vetëdeklarim të gjendjes gjyqësore

6. Fotokopje të librezës së punës për të gjitha rubrikat e plotësuara.

 

 

Faleminderit!