Home / Njoftime / NJOFTIM PËR PËRFUNDIM PA FITUES PËR PROCEDUREN PRANIM NË SHËRBIMIN CIVIL NË KATEGORINË EKZEKUTIVE (Specialist Lloji i diplomës “Shkenca Shoqërore” Niveli minimal diplomës “Master professional”

NJOFTIM PËR PËRFUNDIM PA FITUES PËR PROCEDUREN PRANIM NË SHËRBIMIN CIVIL NË KATEGORINË EKZEKUTIVE (Specialist Lloji i diplomës “Shkenca Shoqërore” Niveli minimal diplomës “Master professional”

NJOFTIM PËR PËRFUNDIM PA FITUES

PËR PROCEDUREN PRANIM NË SHËRBIMIN CIVIL

NË KATEGORINË EKZEKUTIVE (Specialist

Lloji i diplomës “Shkenca Shoqërore”

Niveli minimal diplomës “Master professional”

Në zbatim të nenit 22 të ligjit Nr.152/2013 “Për statusin e nepunësit Civil” I ndryshuar , si edhe të kreut IV, pika 20,21 të Vendimit nr.243 datë 18.03.2015 të Këshillit të Ministrave “Për pranimin, lëvizjen paralele, periudhën e provës dhe emërimin në kategorinë ekzekutive” , i ndryshuar, Njësia e Pergjegjëse e Menaxhimit të Burimeve Njerëzore në Bashkinë Berat në përfundim të procedurës së pranimit në shërbimin civil, njofton se për pozicionin:

 Specialist për monitorimin e Sherbimit të Pastrimit në Drejtorinë e Mbrojtjes Civile , Pronave , Transportit dhe Shërbimeve.

Procedura mbyllet pa fitues dhe do te rishpallet sipas afateve ligjore.

BASHKIA BERAT