Home / Njoftime / Njoftim për mbajtjen e mbledhjes së Këshillit të Bashkisë Berat online date 29.03.2021

Njoftim për mbajtjen e mbledhjes së Këshillit të Bashkisë Berat online date 29.03.2021

Njoftim për mbajtjen e mbledhjes së Këshillit të Bashkisë Berat online

Ju njoftojme  se ditën e  hene më datë 29.03.2021 ,ora 13:00 do të zhvillohet mbledhja e rradhes së Këshillit Bashkiak online,e thirrur nga Kryetari i Këshillit në bazë të ligjit 139/2015,neni 53 pika 4),me këtë rend dite:

 • Relacion dhe Projektvendim: Për dhënien e mandatit Këshilltarit të subjektit politik “PS” Znj.Malva Aliaj.
 • Relacion dhe Projektvendim: Për një ndryshim në VKB nr. 77, dt. 29/12/2020 “Mbi miratimin e bursave për nxënësit e arsimit parauniversitar në instituconet arsimore publike për vitin shkollor 2020-2021.
 • Relacion dhe Projektvendim: Për një shtesë në VKB nr. 60, dt. 18/12/2019 “Për miratimin e taksave dhe tarifave vendore në Bashkinë Berat.
 • Relacion dhe Projektvendim: Mbi sistemimin e fëmijës Erhard Brahaj në qendrën rezidenciale për fëmijë me aftësi të kufizuara “Lira”.
 • Relacion dhe Projektvendim: Mbi përdorimin e fondit të Shërbimit Social, mbeshtetje financiare për përballimin e shpenzimeve të varrimit në rast fatkeqësie, Znj. Manushaqe Kapllani.
 • Relacion dhe Projektvendim: Mbi përdorimin e fondit të Shërbimit Social, mbeshtetje financiare për përballimin e shpenzimeve të varrimit në rast fatkeqësie, Z. Kleanthi Vangjeli.
 • Relacion dhe Projektvendim: Mbi miratimin e listës së familjeve që përfitojnë bonus qeraje.
 • Relacion dhe Projektvendim: Mbi pjesëmarrjen e shtetit për përballimin e dëmeve në raste fatkeqësish.
 • Relacion dhe Projektvendim: Për miratimin e kërkesës së Bashkisë Berat sëbashku me dokumentacionin tekniko-ligjor për akordimin e ndihmës financiare për familjet banesat e të cilëve janë dëmtuar nga zjarri si dhe nga tërmeti I vitit 2019 nga buxheti I Bashkisë I vitit 2021, “programi Emergjencat Civile”.
 • Relacion dhe Projektvendim: Për një shtesë në VKB nr. 60, dt. 18/12/2019 “Për sistemin e taksave dhe tarifave vendore në Bashkinë Berat.
 • Relacion dhe Projektvendim: Mbi miratimin e tavaneve përgatitore të programit buxhetor afat-mesëm 2022-2024.
 • Informacion: Mbi rezultatet e inventarizimit fizik të aktiveve të Bashkisë Berat për vitin 2020.
 • Përmbajtja e Raportit të Monitorimit të zbatimit të buxhetit vjetor 2020.

 

 • Komisioni i Mandateve do të mblidhet ditën e hënë më datë 29.03.2021 ,ora 11::15
 • Komisioni i Arsimit do të mblidhet ditën e hënë më datë 29.03.2021 ,ora 11::30
 • Komisioni i Ekonomisë do të mblidhet ditën e hënë më datë 29.03.2021 ,ora 12:00