Home / Njoftime / NJOFTIM PËR BOTIM PËR DHËNIE ME ENFITEOZË TË OBJEKTIT ISH-KONVIKTI I VAJZAVE TË SHKOLLËS SË MESME “KRISTO ISAK” , NË LAGJEN “22 TETORI “

NJOFTIM PËR BOTIM PËR DHËNIE ME ENFITEOZË TË OBJEKTIT ISH-KONVIKTI I VAJZAVE TË SHKOLLËS SË MESME “KRISTO ISAK” , NË LAGJEN “22 TETORI “

NJOFTIM PËR BOTIM

PËR DHËNIE ME ENFITEOZË TË OBJEKTIT ISH-KONVIKTI I VAJZAVE TË SHKOLLËS SË MESME “KRISTO ISAK” , NË LAGJEN “22 TETORI “

BERAT

1.Fillimi i kryerjes së  proçedurave të konkurrimit për dhënien me enfiteozë të objektit ish-konvikti i vajzave të shkollës së mesme “Kristo Isak”, me nr. pasurie 12/141 , ZK. 8502 , me  sipërfaqe ndërtimi 1680 m 2 , me vlerë kontabël më 31.12.2016   16,465,529 lekë , ndodhur në lagjen “22 Tetori” , Berat .

2. Objekti ish-konvikti i vajzave të shkollës së mesme “Kristo Isak” do të përdoret si objekt shërbimi.

3. Vlera dysheme e detyrimit mujor është  në shumën 302 400 (treqind e dymijë e katërqind) lekë e përllogaritur sipas VKM nr.54, datë 5.2.2014 “Për përcaktimin e kritereve ,të proçeurës e të mënyrës së dhënies me qira ,enfiteozë apo kontrata të tjera të pasurisë shtetërore”

4. Afati i dhënies me enfiteozë do të jetë 20 (njëzet) vjetë.

 1. Kriterret e konkurrimitpër dhenien në enfiteozë të pasurisë janë si më poshtë vijon ;
 • niveli i investimit , i cili të jetë mbi 200% i vlerës së pasurisë së shpallur në konkurrim.
 • qëllimi dhe niveli i investimit në  tërësi në pasurinë që jepet me enfiteozë  ;
 • niveli i punësimit  ;
 • oferta e detyrimit mujor  ;

6. Konkurimi  do të bëhet më   date  22.06.2017 ora  1000 ,  në sallën e konferencave të Bashkisë Berat .

7. Dokumentacioni që do të paraqesin konkurentët do të jetë si më poshtë :

 •  kërkesën e subjektit për marrje me enfiteozë të pasurisë shtetërore;
 •  planbiznesin e hollësishëm për përmirësimin e pronës;
 •  përshkrimin e projektideve të investimit, të dhëna për nivelin e investimeve të parashikuara në pasuri të paluajtshme dhe në objektin në tërësi, shoqëruar me projekte, skica dhe dokumentacion tjetër paraprak, si dhe burimin e financimit të projektit;
 •  ofertën për vlerën e detyrimit mujor;

 

 • CV-në e subjektit, ku të tregohet përvoja në fushën e aktivitetit ekonomik që do të ushtrohet në pasurinë që jepet me enfiteozë, të shoqëruar me dokumentacion vërtetues;
 • çertifikatën e regjistrimit dhe certifikatën historike të regjistrimit të subjektit në QKB;
 • NIPT-in e subjektit;
 •  vërtetimin nga dega e tatimeve, që subjekti ka shlyer ose nuk ka detyrime tatimore;
 • vërtetimin nga bashkia ka shlyer taksave vendore .
 • Vertetime nga gjykata ,prokuroria ,zyra përmbarimore ,për gjendjen gjyqësore të subjektit në lidhje me veprimtarinë që ushtron.
 • Para nënshkrimit të kontratës së enfiteozës, enfiteozëmarrësi është i detyruar të kryejë pagesën e garancisë së kontratës, e cila është e barabartë me vlerën e tre muajve të pagesës të enfiteozës. Garancia ngurtësohet deri në fund të kontratës dhe i kthehet enfiteozëmarrësit me përfundimin e kontratës.