Home / Njoftime / NJOFTIM MBI SHPALLJEN E LISTËS TË KANDIDATIT FITUES PËR PRANIMIN NË SHËRBIMIN CIVIL NË KATEGORINË EKZEKUTIVE (SPECIALIST)

NJOFTIM MBI SHPALLJEN E LISTËS TË KANDIDATIT FITUES PËR PRANIMIN NË SHËRBIMIN CIVIL NË KATEGORINË EKZEKUTIVE (SPECIALIST)

NJOFTIM MBI SHPALLJEN E LISTËS TË KANDIDATIT FITUES PËR PRANIMIN NË SHËRBIMIN CIVIL NË KATEGORINË EKZEKUTIVE (SPECIALIST)

Njësia e Menaxhimit të Burimeve Njerëzore në Bashkinë Berat në zbatim të nenit 22 të ligjit Nr.152/2013 “Për statusin e nepunësit Civil” I ndryshuar , si edhe të kreut IV, pika 12,14 të Vendimit nr.243 datë 18.03.2015 të Këshillit të Ministrave “Për pranimin, lëvizjen paralele, periudhën e provës dhe emërimin në kategorinë ekzekutive” , njofton se për pozicionin
• Specialist Jurist , në Sektorin Juridik, Drejtoria e Burimeve Njerëzore ,Marrdhënieve me Publikun dhe Juridike

 
Kandidati fitues është Xhulia Konprifti

 

NJËSIA E MENAXHIMIT TË BURIMEVE NJERËZORE