Home / Njoftime / NJOFTIM MBI SHPALLJEN E LISTËS SË KANDIDATIT FITUES PËR PRANIMIN NË SHËRBIMIN CIVIL NË KATEGORINË EKZEKUTIVE(SPECIALIST)

NJOFTIM MBI SHPALLJEN E LISTËS SË KANDIDATIT FITUES PËR PRANIMIN NË SHËRBIMIN CIVIL NË KATEGORINË EKZEKUTIVE(SPECIALIST)

NJOFTIM  MBI SHPALLJEN E LISTËS  SË KANDIDATIT  FITUES   PËR  PRANIMIN   NË  SHËRBIMIN  CIVIL      NË KATEGORINË EKZEKUTIVE(SPECIALIST)

Njësia e  Menaxhimit të Burimeve  Njerëzore  në  Bashkinë  Berat në zbatim të nenit 22 të ligjit Nr.152/2013  “Për statusin e nëpunësit  civil”  I  ndryshuar , si edhe të kreut IV  , pika 12,14 të  vendimit  nr.243 datë 18.03.2015 të Këshillit të Ministrave “Për pranimin, lëvizjen paralele, periudhën e provës dhe emërimin në kategorinë ekzekutive” ,  njofton se për pozicionin :

 

  • 1(një )Specialist  Juridik , në   Drejtorinë  e Burimeve Njerëzore ,Marrdhënieve me Publikun dhe Juridike.

 

kandidati fitues  është  :

 

  1. Iris   Gerxhi  (Çipi)

 

NJËSIA  E MENAXHIMIT TË BURIMEVE   NJERËZORE