Home / Njoftime / NJOFTIM MBI SHPALLJEN E LISTËS SË KANDIDATIT FITUES PËR PRANIMIN NË SHËRBIMIN CIVIL NË KATEGORINË EKZEKUTIVE(SPECIALIST)

NJOFTIM MBI SHPALLJEN E LISTËS SË KANDIDATIT FITUES PËR PRANIMIN NË SHËRBIMIN CIVIL NË KATEGORINË EKZEKUTIVE(SPECIALIST)

Njësia e Menaxhimit të Burimeve Njerëzore në Bashkinë Berat në zbatim të nenit 25 të ligjit Nr.152/2013 “Për statusin e nëpunësit civil” I ndryshuar , si edhe të kreut IV , pika 12,14 të vendimit nr.243 datë 18.03.2015 të Këshillit të Ministrave “Për pranimin, lëvizjen paralele, periudhën e provës dhe emërimin në kategorinë ekzekutive” , njofton se për pozicionin :

1(një ) Specialist i Kontrollit te lejeve te ndertimit dhe infrastruktures në Drejtorinë e Planifikimit të Territorit ,Investimeve dhe Kontrollit të Projekteve,Bashkia Berat. , Kategoria e pagës III-b

Kandidati fitues është:

1.Valentina Karabina

NJËSIA E MENAXHIMIT TË BURIMEVE NJERËZORE