Home / Njoftime / NJOFTIM MBI SHPALLJEN E LISTËS SË KANDIDATIT FITUES PËR PRANIMIN NË SHËRBIMIN CIVIL NË KATEGORINË EKZEKUTIVE(SPECIALIST)

NJOFTIM MBI SHPALLJEN E LISTËS SË KANDIDATIT FITUES PËR PRANIMIN NË SHËRBIMIN CIVIL NË KATEGORINË EKZEKUTIVE(SPECIALIST)

NJOFTIM  MBI SHPALLJEN E LISTËS  SË KANDIDATIT  FITUES   PËR  PRANIMIN   NË  SHËRBIMIN  CIVIL      NË KATEGORINË EKZEKUTIVE(SPECIALIST)

Njësia e  Menaxhimit të Burimeve  Njerëzore  në  Bashkinë  Berat në zbatim të nenit 25 të ligjit Nr.152/2013  “Për statusin e nëpunësit  civil”  I  ndryshuar , si edhe të kreut IV  , pika 12,14 të  vendimit  nr.243 datë 18.03.2015 të Këshillit të Ministrave “Për pranimin, lëvizjen paralele, periudhën e provës dhe emërimin në kategorinë ekzekutive” ,  njofton se për pozicionin :

 

–         1(një )Specialist   Auditi në   Sektorin e  Auditit të Brendshëm , Kategoria e pagës III-b

 

Kandidati   fitues  është:

1.Orieta   Hysanj

 

 

NJËSIA  E MENAXHIMIT TË BURIMEVE   NJERËZORE