Home / Njoftime / NJOFTIM MBI SHPALLJEN E LISTËS SË FITUESIT PËR KATEGORINË E ULËT DREJTUESE (PËRGJEGJËS SEKTORI).

NJOFTIM MBI SHPALLJEN E LISTËS SË FITUESIT PËR KATEGORINË E ULËT DREJTUESE (PËRGJEGJËS SEKTORI).

Në zbatim të nenit 26, të ligjit Nr.152/2013 “Për statusin e nëpunësit civil”  i  ndryshuar, si edhe të kreut III, të VKM nr.242 datë 18.03.2015 “Për plotësimin e vendeve të lira në kategorinë e ulët dhe të mesme drejtuese” Njësia e Menaxhimit të Burimeve Njerëzore në Bashkinë Berat, njofton se kandidatët fitues për pozicionet si vijon  :

v  1 (një) Përgjegjës i Sektorit të Planifikimit të Terrritorit, në Drejtorinë e Planifikimit të Territorit, Investimeve dhe Kontrollit të Projekteve.

 

v  1 (një) Përgjegjës i Sektorit të Investimeve dhe kontrollit të Projekteve, në Drejtorinë  Planifikimit të Territorit, Investimeve dhe Kontrollit të Projekteve

1.Sllavi Dhrami

 

v  1 (një) Përgjegjës i Sektorit për Menaxhimin e Burimeve Njerëzore, në Drejtorinë e Burimeve Njerëzore, Marrëdhenieve me Publikun dhe Juridike

1.Shaqe Pupa

 

v  1 (një) Përgjegjës i Sektorit të Financë –Kontabilitetit në Drejtorinë e Financës .

1.Anila Çuka

 

NJËSIA E MENAXHIMIT TË BURIMEVE NJERËZORE