Home / Njoftime / NJOFTIM MBI SHPALLJEN E LISTËS SE FITUESIT PËR KATEGORINË E MESME DREJTUESE (DREJTOR DREJTORIE )

NJOFTIM MBI SHPALLJEN E LISTËS SE FITUESIT PËR KATEGORINË E MESME DREJTUESE (DREJTOR DREJTORIE )

NJOFTIM MBI SHPALLJEN E LISTËS SE FITUESIT PËR KATEGORINË E MESME DREJTUESE (DREJTOR DREJTORIE )

 

Në zbatim të nenit 26, të ligjit Nr.152/2013 “Për statusin e nëpunësit Civil” I ndryshuar , si edhe të kreut III, të VKM nr.242 datë 18.03.2015 “ Për plotësimin e vendeve të lira në kategorinë e ulët dhe të mesme drejtuese” Njësia e Menaxhimit të Burimeve Njerëzore në Bashkinë Berat , njofton se për pozicionin :

 

• Drejtor në Drejtorinë e Burimeve Njerëzore , Marrdhënieve me Publikun dhe Juridike

 
Kandidati fitues është Znj.Vasilia Çela

 

 

NJËSIA E MENAXHIMIT TË BURIMEVE NJERËZORE