Home / Njoftime / NJOFTIM MBI SHPALLJEN E LISTËS SË FITUESIT PËR KATEGORINË E MESME DREJTUESE (DREJTOR DREJTORIE )

NJOFTIM MBI SHPALLJEN E LISTËS SË FITUESIT PËR KATEGORINË E MESME DREJTUESE (DREJTOR DREJTORIE )

NJOFTIM MBI SHPALLJEN E LISTËS SË FITUESIT PËR KATEGORINË E MESME DREJTUESE (DREJTOR DREJTORIE )

Në zbatim të nenit 26,pika 4 të ligjit Nr.152/2013 “Për statusin e nëpunësit Civil” I ndryshuar , si edhe të kreut III, të VKM nr.242 datë 18.03.2015 “ Për plotësimin e vendeve të lira në kategorinë e ulët dhe të mesme drejtuese” Njësia e Menaxhimit të Burimeve Njerëzore në Bashkinë Berat , njofton se për pozicionin :

Drejtor në Drejtorinë e Koordinim-Zhvillimit dhe Prokurimeve Publike Kategoria e pagës II-b.

 

 

Kandidati fitues është Z. Ardit Hoxha

 
NJËSIA E MENAXHIMIT TË BURIMEVE NJERËZORE