Home / Njoftime / NJOFTIM MBI SHPALLJEN E LISTËS SË FITUESIT PËR KATEGORINË E MESME DREJTUESE (DREJTOR DREJTORIE )

NJOFTIM MBI SHPALLJEN E LISTËS SË FITUESIT PËR KATEGORINË E MESME DREJTUESE (DREJTOR DREJTORIE )

Në zbatim të nenit 26, të ligjit Nr.152/2013 “Për statusin e nëpunësit Civil” I ndryshuar , si edhe të kreut III, të Vendimit nr.242 datë 18.03.2015 të Këshillit të Ministrave “ Për plotësimin e vendeve të lira në kategorinë e ulët dhe të mesme drejtuese” Njësia e Menaxhimit të Burimeve Njerëzore në Bashkinë Berat , njofton se për pozicionin:

Drejtor në Drejtorinë e Planifikimit të Territorit ,Investimeve dhe Kontrollit të Projekteve , Kategoria e pagës II-b Kandidati fitues është:

1.Sllavi Dhrami

NJËSIA E MENAXHIMIT TË BURIMEVE NJERËZORE