Home / Njoftime / Njoftim mbi shpalljen e listës së fituesëve për levizjen paralele

Njoftim mbi shpalljen e listës së fituesëve për levizjen paralele

Njoftim mbi shpalljen e listës së fituesëve për levizjen paralele per kategorite e mesme drejtuese (Drejtor Drejtorie )dhe ato të nivelit Ekzekutive(Specialist)

Njësia e Menaxhimit të Burimeve njerëzore ne Bashkinë Berat Në zbatim të nenit 25 të ligjit Nr.152/2013 “Për statusin e nepunësit Civil” I ndryshuar , si edhe të kreut VII , pika 7 të VKM nr.243 datë 18.03.2015 të Këshillit të Ministrave “Për pranimin, lëvizjen paralele, peridhën e provës dhe emërimin në kategorinë ekzekutive” , kreut II ,pika 11 ,të Vendimit nr.242 datë 18.03.2015 të Këshillit të Ministrave “Për plotësimin e vendeve të lira në kategorinë e ulet dhe të mesme drejtuese ” , njofton se për pozicionet :
• Drejtori I Burimeve Njerëzore , në Drejtorinë e Burimeve njerëzore,Marrdhenieve me Publikun dhe Juridike , Bashkia Berat.

• Specialist Burimeve njerëzore , në Drejtorinë e Burimeve njerëzore , Bashkia Berat.
Kandidatet fitues janë :

1.Brunilda Musa
2. Shaqe Pupa
Njësia e Menaxhimit te Burimeve Njerezore