Home / Njoftime / NJOFTIM MBI SHPALLJEN E LISTËS SË FITUESËVE PËR LEVIZJEN PARALELE PËR KATEGORINË EKZEKUTIVE (SPECIALIST)

NJOFTIM MBI SHPALLJEN E LISTËS SË FITUESËVE PËR LEVIZJEN PARALELE PËR KATEGORINË EKZEKUTIVE (SPECIALIST)

Njësia e Menaxhimit të Burimeve njerëzore ne Bashkinë Berat në zbatim të nenit 25 të ligjit Nr.152/2013 “Për statusin e nepunësit Civil” I ndryshuar , si edhe të kreut VII , pika 7 të VKM nr.243 datë 18.03.2015 të Këshillit të Ministrave “Për pranimin, lëvizjen paralele, periudhën e provës dhe emërimin në kategorinë ekzekutive” njofton se për pozicionin

Specialist i Auditit të Brendshëm në Njësinë e Auditit të Brendshëm ,Bashkia Berat

Kandidati fitues është :

1.Xhevahir Muzhaka

Njësia e Menaxhimit te Burimeve Njerezore

BASHKIA BERAT