Home / Njoftime / NJOFTIM MBI SHPALLJEN E LISTËS PËRFUNDIMTARE TË KANDIDATIT FITUES ME LËVIZJEN PARALELE NË KATEGORINË EKZEKUTIVE(SPECIALIST)

NJOFTIM MBI SHPALLJEN E LISTËS PËRFUNDIMTARE TË KANDIDATIT FITUES ME LËVIZJEN PARALELE NË KATEGORINË EKZEKUTIVE(SPECIALIST)

NJOFTIM MBI SHPALLJEN E LISTËS PËRFUNDIMTARE TË KANDIDATIT FITUES ME LËVIZJEN PARALELE NË KATEGORINË EKZEKUTIVE(SPECIALIST)

Njësia e Menaxhimit të Burimeve Njerëzore në Bashkinë Berat në zbatim të nenit 25, të ligjit Nr.152/2013 “Për statusin e nepunësit Civil”, I ndryshuar, si edhe të kreut VII, pika 22 të Vendimit të Këshillit të Ministrave nr.243 datë 18.03.2015 “Për pranimin, lëvizjen paralele, periudhën e provës dhe emërimin në kategorinë ekzekutive” , njofton se për pozicionin,

Specialist i Planifikimit të Territorit dhe Sistemit GIS ,në Drejtorinë e Planifikimit dhe Zhvillimit të Territorit ,Bashkia Berat,

kandidati fitues është

znj. Ledina Mahmutaj .
BASHKIA BERAT