Home / Njoftime / NJOFTIM MBI SHPALLJEN E LISTËS PERFUNDIMTARE TË FITUESIT PËR PRANIMIN NË SHËRBIMIN CIVIL NË KATEGORINË EKZEKUTIVE(SPECIALIST)

NJOFTIM MBI SHPALLJEN E LISTËS PERFUNDIMTARE TË FITUESIT PËR PRANIMIN NË SHËRBIMIN CIVIL NË KATEGORINË EKZEKUTIVE(SPECIALIST)

NJOFTIM  MBI SHPALLJEN E LISTËS  PERFUNDIMTARE  TË  FITUESIT   PËR  PRANIMIN   NË  SHËRBIMIN  CIVIL   NË KATEGORINË EKZEKUTIVE(SPECIALIST)

 

Njësia e  Menaxhimit të Burimeve  Njerëzore  në  Bashkinë  Berat në zbatim të nenit 22 të ligjit Nr.152/2013  “Për statusin e nepunësit Civil”  I  ndryshuar , si edhe të kreut IV, pika 12,14 të  Vendimit  nr.243 datë 18.03.2015 të Këshillit të Ministrave “Për pranimin, lëvizjen paralele, periudhën e provës dhe emërimin në kategorinë ekzekutive” ,  njofton se për pozicionin

 

 Specialist  IT (Teknologjisë së Informacionit) , Sektori i Menaxhimit të Burimeve Njerëzore ,Drejtoria e Burimeve Njerëzore ,Marrdhënieve me Publikun dhe Juridike   ,kategoria e pagës III-b

 

 

Kandidati fitues  është   Z. Altin  Hoxha

 

 

 

NJËSIA  E MENAXHIMIT TË BURIMEVE   NJERËZORE