Home / Njoftime / Njoftim mbi shpalljen e listës përfundimtare të fituesit per pranimin ne sherbimin civil ne kategorine ekzekutive ( specialist )

Njoftim mbi shpalljen e listës përfundimtare të fituesit per pranimin ne sherbimin civil ne kategorine ekzekutive ( specialist )

Njësia e Menaxhimit të Burimeve njerëzore në Bashkinë Berat në zbatim të nenit 22 të ligjit Nr.152/2013 “Për statusin e nepunësit Civil” I ndryshuar , si edhe të kreut IV , pika 12,14 të VKM nr.243 datë 18.03.2015 të Këshillit të Ministrave “Për pranimin, lëvizjen paralele, periudhën e provës dhe emërimin në kategorinë ekzekutive” , njofton se kandidati fitues për pozicionin si më poshtë është

1(nje )Specialist i Kordinim- Zhvillimit , në Drejtorinë e Kordinim-Zhvillimit dhe Prokurimeve Publike.

1.Roland Bushi

NJËSIA E MENAXHIMIT TË BURIMEVE NJERËZORE