Home / Njoftime / NJOFTIM MBI SHPALLJEN E LISTËS PERFUNDIMTARE TË FITUESIT PËR KATEGORINË E ULËT DREJTUESE (PËRGJEGJËS SEKTORI ).

NJOFTIM MBI SHPALLJEN E LISTËS PERFUNDIMTARE TË FITUESIT PËR KATEGORINË E ULËT DREJTUESE (PËRGJEGJËS SEKTORI ).

NJOFTIM MBI SHPALLJEN E LISTËS PERFUNDIMTARE TË FITUESIT     PËR  KATEGORINË   E  ULËT  DREJTUESE (PËRGJEGJËS SEKTORI  )

 

Në zbatim të nenit 26, pika3, germa b, të ligjit Nr.152/201 “Për statusin e nëpunësit Civil”  I  ndryshuar , si edhe të kreut III,  të  Vendimit të Këshillit të Ministrave ,  nr.242 datë 18.03.2015 “Për plotësimin e vendeve të  lira në kategorinë e ulët dhe të mesme drejtuese” Njësia e Menaxhimit të Burimeve  Njerëzore  në  Bashkinë  Berat , njofton se  për pozicionin  :

 

 

 

  • Përgjegjës  i  Sektorit të Planifikimt , në   Drejtorinë e Planifikimit  dhe Zhvillimit   të Territorit  .

 

 

 

Kandidati   fitues  është                   znj.Valentina  Zotkaj

 

 

 

BASHKIA BERAT