Home / Njoftime / NJOFTIM MBI SHPALLJEN E LISTËS PERFUNDIMTARE TË FITUESIT PËR KATEGORINË E ULET DREJTUESE PERGJEGJES

NJOFTIM MBI SHPALLJEN E LISTËS PERFUNDIMTARE TË FITUESIT PËR KATEGORINË E ULET DREJTUESE PERGJEGJES

NJOFTIM MBI SHPALLJEN E LISTËS PERFUNDIMTARE TË FITUESIT PËR KATEGORINË E ULET DREJTUESE PERGJEGJES

Në zbatim të nenit 26, të ligjit Nr.152/2013 “Për statusin e nëpunësit Civil” I ndryshuar , si edhe të kreut II, të VKM nr.242 datë 18.03.2015 “ Për plotësimin e vendeve të lira në kategorinë e ulët dhe të mesme drejtuese” Njësia e Menaxhimit të Burimeve Njerëzore në Bashkinë Berat , njofton se për pozicionin :
 Përgjegjës i Sektorit të Planifikim -Zhvillimit , në Drejtorinë e Planifikim dhe Zhvillimit të Territorit , Kategoria e pagës III-a/1.

 

Kandidati fitues është Z. Elton Nino
NJËSIA E MENAXHIMIT TË BURIMEVE NJERËZORE