Home / Njoftime / NJOFTIM MBI SHPALLJEN E LISTËS PERFUNDIMTARE TE FITUESIT PËR KATEGORINË E MESME DREJTUESE (DREJTOR DREJTORIE )

NJOFTIM MBI SHPALLJEN E LISTËS PERFUNDIMTARE TE FITUESIT PËR KATEGORINË E MESME DREJTUESE (DREJTOR DREJTORIE )

NJOFTIM MBI SHPALLJEN E LISTËSPERFUNDIMTARE TE   FITUESIT     PËR  KATEGORINË   E  MESME  DREJTUESE (DREJTOR  DREJTORIE ).

 

Në zbatim të nenit 26,  të ligjit Nr.152/2013  “Për statusin e nëpunësit Civil”  I  ndryshuar , si edhe të kreut III,  të  VKM  nr.242 datë 18.03.2015 “ Për plotësimin e vendeve të  lira në kategorinë e ulët dhe të mesme drejtuese” Njësia e Menaxhimit të Burimeve  Njerëzore  në  Bashkinë  Berat , njofton se  për pozicionin  :

 

  • Drejtor   në Drejtorinë e Shërbimit Social dhe  Rinisë  , Kategoria e pagës II-b.

 

 

Kandidati   fitues  është                   Znj.Sadete  Myftari

 

 

NJËSIA  E MENAXHIMIT TË BURIMEVE   NJERËZORE