Home / Njoftime / NJOFTIM MBI SHPALLJEN E LISTËS PERFUNDIMTARE TË FITUESËVE PËR PRANIMIN NË SHËRBIMIN CIVIL NË KATEGORINË EKZEKUTIVE(SPECIALIST)

NJOFTIM MBI SHPALLJEN E LISTËS PERFUNDIMTARE TË FITUESËVE PËR PRANIMIN NË SHËRBIMIN CIVIL NË KATEGORINË EKZEKUTIVE(SPECIALIST)

NJOFTIM MBI SHPALLJEN E LISTËS PERFUNDIMTARE TË FITUESËVE
PËR PRANIMIN NË SHËRBIMIN CIVIL
NË KATEGORINË EKZEKUTIVE(SPECIALIST)
Njësia e Menaxhimit të Burimeve njerëzore në Bashkinë Berat në zbatim të nenit ,22 ,25 të ligjit Nr.152/2013 “Për statusin e nepunësit Civil” I ndryshuar , si edhe të kreut IV , pika 12,14 të VKM nr.243 datë 18.03.2015 të Këshillit të Ministrave “Për pranimin, lëvizjen paralele, peridhën e provës dhe emërimin në kategorinë ekzekutive” , në përfundim të procesit të ankimimit njofton se për pozicionet si më poshtë kandidatet fitues janë:
Specialist i Menaxhimit të Pronave të Njësisë Vendore , në Drejtorinë e Menaxhimit të Pronave dhe Strehimit , Bashkia Berat.

1.Besjana Kadriu

 

Specialist Transporti , në Drejtorinë e Transportit ,Emergjencave dhe Sherbimeve , Bashkia Berat.
1.Ergi Gjymshana

 

Specialist i Menaxhimit të Qëndrës Rinore , në Drejtorinë e Sherbimit Social dhe Rinisë , Bashkia Berat.
1.Rexhina Limja

 

Specialist i Nivelit të Lartë për invalidet , në Drejtorinë e Sherbimit Social dhe Rinisë , Bashkia Berat.

1.Griselda Kostreni

 
Njësia e Menaxhimit te Burimeve Njerezore
Bashkia Berat