Home / Njoftime / NJOFTIM MBI SHPALLJEN E LISTËS PERFUNDIMTARE TË FITUESËVE PËR PRANIMIN NË SHËRBIMIN CIVIL NË KATEGORINË EKZEKUTIVE(SPECIALIST)

NJOFTIM MBI SHPALLJEN E LISTËS PERFUNDIMTARE TË FITUESËVE PËR PRANIMIN NË SHËRBIMIN CIVIL NË KATEGORINË EKZEKUTIVE(SPECIALIST)

BASHKIA BERAT

NJËSIA E MENAXHIMIT TË BURIMEVE NJERËZORE

NJOFTIM MBI SHPALLJEN E LISTËS PERFUNDIMTARE TË FITUESËVE PËR PRANIMIN NË SHËRBIMIN CIVIL NË KATEGORINË EKZEKUTIVE(SPECIALIST)

Njësia e Menaxhimit të Burimeve njerëzore në Bashkinë Berat në zbatim të nenit 22 të ligjit Nr.152/2013 “Për statusin e nepunësit Civil” I ndryshuar , si edhe të kreut IV , pika 12,15 të VKM nr.243 datë 18.03.2015 të Këshillit të Ministrave “Për pranimin, lëvizjen paralele, periudhën e provës dhe emërimin në kategorinë ekzekutive” , njofton se kandidatet fitues për pozicionet si më poshtë janë:

1(një)Specialist i Rregjistrimit dhe Menaxhimit të Pronave të Njësisë Vendore , në Drejtorinë e Menaxhimit të Pronave dhe Strehimit , Bashkia Berat.

1.Ledina Mahmutaj

1(një)Specialist për Marrdhëniet me Median,në Drejtorine e Burimeve Njerëzore,Marrdhënieve me Publiku dhe Juridike , Bashkia Berat

1.Klejda Kusta

3(tre) Specialist finance në Njësite administrative ,Otllak,Sinjë,Velabisht ,në Drejtorinë e Financës ,Bashkia Berat.

1.Klodian Isufaj

2.Fiqirete Salla

3.Xhemil Myftari

Njësia e Menaxhimit të Burimeve njerëzore në Bashkinë Berat në zbatim të nenit 22 të ligjit Nr.152/2013 “Për statusin e nepunësit Civil” I ndryshuar , si edhe të kreut IV , pika 12,15 të VKM nr.243 datë 18.03.2015 të Këshillit të Ministrave “Për pranimin, lëvizjen paralele, periudhën e provës dhe emërimin në kategorinë ekzekutive”, njofton se për pozicionet:

1(nje )Specialist i Menaxhimit të Qëndrës Rome , në Drejtorinë e Sherbimit Social dhe Rinisë , Bashkia Berat.

NUK KA KANDIDATË FITUES

1(një)Specialist për Kontrollin e Projekteve në Drejtorinë e Planifikimit të Territorit ,Investimeve dhe Kontrollit të Projekteve,Bashkia Berat

NUK KA KANDIDATË FITUES

Njesia e Menaxhimit të Burimeve Njerëzore