Home / Njoftime / NJOFTIM MBI SHPALLJEN E LISTËS PËRFUNDIMTARE TË FITUESËVE PËR NGRITJE NË DETYRE DHE PRANIMIN NGA JASHTË NË SHËRBIMIN CIVIL NË KATEGORINË E NIVELIT TË MESËM DREJTUES (DREJTOR DREJTORIE)

NJOFTIM MBI SHPALLJEN E LISTËS PËRFUNDIMTARE TË FITUESËVE PËR NGRITJE NË DETYRE DHE PRANIMIN NGA JASHTË NË SHËRBIMIN CIVIL NË KATEGORINË E NIVELIT TË MESËM DREJTUES (DREJTOR DREJTORIE)

NJOFTIM MBI SHPALLJEN E LISTËS PËRFUNDIMTARE TË FITUESËVE PËR NGRITJE NË DETYRE
DHE PRANIMIN NGA JASHTË NË SHËRBIMIN CIVIL NË KATEGORINË E NIVELIT TË
MESËM DREJTUES (DREJTOR DREJTORIE)

Njësia e Menaxhimit të Burimeve njerëzore në Bashkinë Berat ,Në zbatim të nenit 25 të ligjit Nr.152/2013 “Për statusin e nepunësit Civil” I ndryshuar , si edhe të VKM nr.242 ,datë 18.03.2015 të Këshillit të Ministrave “Për plotesimin e vendeve të lira në kategorine e ulët dhe të mesme drejtuese” , në përfundim të procesit të ankimimit njofton se për pozicionin :
• 1(një) Drejtori i Drejtorisë së Kulturës ,Turizmit dhe Sportit , Bashkia Berat

Kandidati fitues është :

1.Renuard Mimani

 
Njësia e Menaxhimit te Burimeve Njerezore
Bashkia Berat