Home / Njoftime / NJOFTIM  MBI SHPALLJEN E LISTËS  PARAPRAKE  TË  KANDIDATIT  FITUES  PËR  PRANIMIN   NË  SHËRBIMIN  CIVIL   NË KATEGORINË EKZEKUTIVE (SPECIALIST)

NJOFTIM  MBI SHPALLJEN E LISTËS  PARAPRAKE  TË  KANDIDATIT  FITUES  PËR  PRANIMIN   NË  SHËRBIMIN  CIVIL   NË KATEGORINË EKZEKUTIVE (SPECIALIST)

Njësia e  Menaxhimit të Burimeve  Njerëzore  në  Bashkinë  Berat në zbatim të nenit 22 të ligjit Nr.152/2013  “Për statusin e nepunësit Civil”  I  ndryshuar , si edhe të kreut IV, pika 12,14 të  Vendimit  nr.243 datë 18.03.2015 të Këshillit të Ministrave “Për pranimin, lëvizjen paralele, periudhën e provës dhe emërimin në kategorinë ekzekutive” ,  njofton se për pozicionin

 

  • 1(nje )Specialist  Jurist , në Sektorin Juridik, Drejtoria  e Burimeve Njerëzore ,Marrdhënieve me Publikun dhe Juridike,

 

kandidati fitues  është    Besjana   Kadriu

 

NJËSIA E MENAXHIMIT TË BURIMEVE NJERËZORE