Home / Njoftime / NJOFTIM MBI SHPALLJEN E LISTËS PARAPRAKE TË FITUESIT PËR KATEGORINË E ULET DREJTUESE PERGJEGJES

NJOFTIM MBI SHPALLJEN E LISTËS PARAPRAKE TË FITUESIT PËR KATEGORINË E ULET DREJTUESE PERGJEGJES

NJOFTIM MBI SHPALLJEN E LISTËS PARAPRAKE  TË FITUESIT     PËR  KATEGORINË   E  ULET DREJTUESE PERGJEGJES

 

Në zbatim të nenit 26,pika 4  të ligjit Nr.152/2013  “Për statusin e nëpunësit Civil”  I  ndryshuar , si edhe të kreut III,  të  VKM  nr.242 datë 18.03.2015 “ Për plotësimin e vendeve të  lira në kategorinë e ulët dhe të mesme drejtuese” Njësia e Menaxhimit të Burimeve  Njerëzore  në  Bashkinë  Berat , njofton se  për pozicionin  :

  • Përgjegjës  i  Sektorit të Rregjistrim –Vlerësimit dhe Kontrollit të Biznesit   , në   Drejtorinë e Taksave  dhe Tregjeve     , Kategoria e pagës III-a/1.

 

 

 

Kandidati   fitues  është                   Z.Sokol  Toska

 

 

NJËSIA  E MENAXHIMIT TË BURIMEVE   NJERËZORE