Home / Njoftime / NJOFTIM MBI SHPALLJEN E LISTËS PARAPRAKE TË FITUESËVE PËR PRANIMIN NË SHËRBIMIN CIVIL NË KATEGORINË EKZEKUTIVE(SPECIALIST)

NJOFTIM MBI SHPALLJEN E LISTËS PARAPRAKE TË FITUESËVE PËR PRANIMIN NË SHËRBIMIN CIVIL NË KATEGORINË EKZEKUTIVE(SPECIALIST)

NJOFTIM MBI SHPALLJEN E LISTËS PARAPRAKE TË FITUESËVE
PËR PRANIMIN  NË SHËRBIMIN CIVIL
NË KATEGORINË EKZEKUTIVE(SPECIALIST)
Njësia e Menaxhimit të Burimeve njerëzore në Bashkinë Berat në zbatim të nenit 25 të ligjit Nr.152/2013 “Për statusin e nepunësit Civil” I ndryshuar , si edhe të kreut IV , pika 12,14 të VKM nr.243 datë 18.03.2015 të Këshillit të Ministrave “Për pranimin, lëvizjen paralele, peridhën e provës dhe emërimin në kategorinë ekzekutive” , njofton se kandidatet fitues për pozicionet si më poshtë janë:

Specialist i Menaxhimit të Pronave të Njësisë Vendore , në Drejtorinë e Menaxhimit të Pronave dhe Strehimit , Bashkia Berat.

1.Besjana Kadriu

Specialist Transporti , në Drejtorinë e Transportit ,Emergjencave dhe Sherbimeve , Bashkia Berat.
1.Ergi Gjymshana

Specialist i Menaxhimit të Qëndrës Rinore , në Drejtorinë e Sherbimit Social dhe Rinisë , Bashkia Berat.
1.Rexhina Limja

Specialist i Nivelit të Lartë për invalidet , në Drejtorinë e Sherbimit Social dhe Rinisë , Bashkia Berat.

1.Griselda Kostreni
Lista perfundimtare e fituesëve do të shpallet pas përfundimit të afatit të shqyrtimit të ankesave sipas pikës 22 , kreut IV te VKM nr.243 të datës 18.03.2015
Njësia e Menaxhimit te Burimeve Njerezore
Bashkia Berat