Home / Njoftime / NJOFTIM MBI SHPALLJEN E LISTËS PARAPRAKE TË FITUESËVE PËR PRANIMIN NË SHËRBIMIN CIVIL NË KATEGORINË EKZEKUTIVE(SPECIALIST)

NJOFTIM MBI SHPALLJEN E LISTËS PARAPRAKE TË FITUESËVE PËR PRANIMIN NË SHËRBIMIN CIVIL NË KATEGORINË EKZEKUTIVE(SPECIALIST)

Njësia e Menaxhimit të Burimeve njerëzore në Bashkinë Berat në zbatim të nenit 22 të ligjit Nr.152/2013 “Për statusin e nepunësit Civil” I ndryshuar , si edhe të kreut IV , pika 12,14 të VKM nr.243 datë 18.03.2015 të Këshillit të Ministrave “Për pranimin, lëvizjen paralele, periudhën e provës dhe emërimin në kategorinë ekzekutive” , njofton se kandidatet fitues për pozicionin si më poshtë është:

1(nje )Specialist i Kordinim- Zhvillimit , në Drejtorinë e Kordinim-Zhvillimit dhe Prokurimeve Publike.

1.Roland Bushi

Lista perfundimtare e fituesëve do të shpallet pas përfundimit të afatit të shqyrtimit të ankesave sipas pikës 22 , kreut IV te VKM nr.243 të datës 18.03.2015

NJËSIA E MENAXHIMIT TË BURIMEVE NJERËZORE