Home / Njoftime / NJOFTIM MBI SHPALLJEN E LISTËS PARAPRAKE TË FITUESËVE PËR NGRITJE NË DETYRE DHE PRANIMIN NGA JASHTË NË SHËRBIMIN CIVIL NË KATEGORINË E NIVELIT TË MESËM DREJTUES(DREJTOR DREJTORIE)

NJOFTIM MBI SHPALLJEN E LISTËS PARAPRAKE TË FITUESËVE PËR NGRITJE NË DETYRE DHE PRANIMIN NGA JASHTË NË SHËRBIMIN CIVIL NË KATEGORINË E NIVELIT TË MESËM DREJTUES(DREJTOR DREJTORIE)

NJOFTIM MBI SHPALLJEN E LISTËS PARAPRAKE TË FITUESËVE PËR NGRITJE NË DETYRE
DHE PRANIMIN NGA JASHTË NË SHËRBIMIN CIVIL NË KATEGORINË E NIVELIT TË
MESËM DREJTUES(DREJTOR DREJTORIE)

Njësia e Menaxhimit të Burimeve njerëzore në Bashkinë Berat ,Në zbatim të nenit 25 të ligjit Nr.152/2013 “Për statusin e nepunësit Civil” I ndryshuar , si edhe të kreut III , pika 33 të VKM nr.242 ,datë 18.03.2015 të Këshillit të Ministrave “Për plotesimin e vendeve të lira në kategorine e ulët dhe të mesme drejtuese” , njofton se për pozicionet :

• 1(një) Drejtori I Drejtorisë së Kulturës ,Turizmit dhe Sportit , Bashkia Berat

Kandidatet fitues janë :

1.Renuard Mimani

 

 

Lista perfundimtare e fituesëve do të shpallet pas përfundimit të afatit të shqyrtimit të ankesave sipas pikës 35 , kreut III te vkm nr.242 të datës 18.03.2015

 
Njësia e Menaxhimit te Burimeve Njerezore
Bashkia Berat