Home / Njoftime / NJOFTIM MBI SHPALLJEN E LISTËS KANDIDATIT FITUES PËR PRANIMIN NË SHËRBIMIN CIVIL NË KATEGORINË EKZEKUTIVE(SPECIALIST)

NJOFTIM MBI SHPALLJEN E LISTËS KANDIDATIT FITUES PËR PRANIMIN NË SHËRBIMIN CIVIL NË KATEGORINË EKZEKUTIVE(SPECIALIST)

Njësia e Menaxhimit të Burimeve njerëzore në Bashkinë Berat në zbatim të nenit ,22 të ligjit Nr.152/2013 “Për statusin e nepunësit Civil” I ndryshuar , si edhe të kreut IV , pika 12,14 të VKM nr.243 datë 18.03.2015 të Këshillit të Ministrave “Për pranimin, lëvizjen paralele, periudhën e provës dhe emërimin në kategorinë ekzekutive” , njofton se për pozicionin

1 (një) Specialist I Menaxhimit të Mjedisit në Drejtoria e Planifikimit të Territorit, Investimeve dhe Kontrollit të projekteve ,kategoria e pages III-b

kandidati fitues është

Endrit Opingari

 

NJËSIA E MENAXHIMIT TË BURIMEVE NJERËZORE